CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Thủ tục: Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản sao; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Văn kiện dự án: 01 bản sao; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao. Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản chính; Mẫu số 07.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không có

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

1 bộ