CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Thủ tục: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án của đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết: 01 bản chính;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đề án sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết của đơn vị: 01 bản gửi xin ý kiến thẩm định và 01 bản đã chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định. mau 02TSC.docx Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Báo cáo quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định: 01 bản chính;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị: 01 bản sao;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

Không có.

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không có

Số lượng hồ sơ

1 bộ