CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: Quản lý công sản
Thủ tục: Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí): 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Lệ phí

Không có.

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Số lượng hồ sơ

1 bộ