CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Đất đai
Thủ tục: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (DIEU48-QD18)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

a) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp không thực hiện cấp đổi đồng loạt bao gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; mẫu 10-ĐK.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

b) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt, bao gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân; mẫu 10-ĐK.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 28.000 đồng/1 giấy (phường, thị trấn) hoặc 22.400 đồng/1 giấy (xã).

* Đối tượng miễn thu phí, lệ phí:

- Cấp đổi theo chủ trương nhà nước;

- Cấp đổi do điều chỉnh diện tích đất đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất, dân hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội;

- Người khuyết tật;

- Người có công với cách mạng.

* Đối tượng giảm thu phí, lệ phí:

- Người cao tuổi: mức thu bằng 50% mức thu quy định như trên;

- Hộ nghèo: mức thu bằng 50% mức thu quy định như trên.:

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Thửa đất nông nghiệp chuyển đổi phải trong cùng một xã, phường, thị trấn.

Số lượng hồ sơ

01 bộ