CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh)
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản lấy ý kiến.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quy mô, phương án chuyển nước.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

không quy định