CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp - Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 4)
  • Trực tuyến
  • Bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình đề nghị thẩm định;   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Các bản vẽ in màu thu nhỏ   Bản chính: 4
Bản sao: 0
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan   Bản chính: 4
Bản sao: 0

Lệ phí

Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án.

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không có

Số lượng hồ sơ

03 (bộ)