Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 19788 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
000003181171
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • ÂU VĂN PHUA (310025140)
 • - Ngày nộp: 03/08/2018 08:44:59
 • - Ngày tiếp nhận: 03/08/2018 08:44:59
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 08:44:59
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:40
  Hồ sơ 000003181171 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường 2
77
000003181169
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGÔ QUANG HÙNG (310045100)
 • - Ngày nộp: 03/08/2018 08:37:52
 • - Ngày tiếp nhận: 03/08/2018 08:37:52
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 08:37:52
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:40
  Hồ sơ 000003181169 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường 2
78
000003181155
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • HUỲNH THỊ CHÍNH (310031229)
 • - Ngày nộp: 02/08/2018 09:22:50
 • - Ngày tiếp nhận: 02/08/2018 09:22:50
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 09:22:50
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:40
  Hồ sơ 000003181155 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường 2
79
000003181154
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • HUỲNH THỊ LOAN (312479572)
 • - Ngày nộp: 02/08/2018 09:04:00
 • - Ngày tiếp nhận: 02/08/2018 09:04:00
 • - Ngày dự kiến trả: 12/09/2018 09:04:00
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:40
  Hồ sơ 000003181154 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường 2
80
000017180240
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • DƯƠNG THỊ THÚY DUNG
 • - Ngày nộp: 21/08/2018 15:44:30
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2018 15:44:30
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:44:30
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000017180240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Mỹ Chánh
81
000017180239
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGUYỄN CHÂU VƯƠNG
 • - Ngày nộp: 21/08/2018 15:41:11
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2018 15:41:11
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:41:11
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000017180239 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Mỹ Chánh
82
000017180238
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGYỄN THỊ XUÂN
 • - Ngày nộp: 21/08/2018 15:37:42
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2018 15:37:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:37:42
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000017180238 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Mỹ Chánh
83
000017180237
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • LÊ THỊ MỸ PHƯỢNG
 • - Ngày nộp: 21/08/2018 15:33:55
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2018 15:33:55
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:33:55
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000017180237 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Mỹ Chánh
84
000017180236
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGUYỄN HỮU HẬU
 • - Ngày nộp: 21/08/2018 15:30:15
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2018 15:30:15
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:30:15
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000017180236 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Mỹ Chánh
85
000017180235
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG
 • - Ngày nộp: 21/08/2018 15:26:22
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2018 15:26:22
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:26:22
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000017180235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Mỹ Chánh
86
000017180234
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU
 • - Ngày nộp: 21/08/2018 15:22:23
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2018 15:22:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/10/2018 15:22:23
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000017180234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Tân Mỹ Chánh
87
000013180569
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGUYỄN VĂN PHẤN
 • - Ngày nộp: 17/08/2018 14:32:08
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2018 14:32:08
 • - Ngày dự kiến trả: 27/09/2018 14:32:08
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000013180569 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
88
000013180568
 • - Về việc: Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 • NGUYỄN THỊ NGA (NGUYỄN VĂN PHAN)
 • - Ngày nộp: 17/08/2018 13:53:27
 • - Ngày tiếp nhận: 17/08/2018 13:53:27
 • - Ngày dự kiến trả: 24/09/2018 13:53:27
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000013180568 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
89
000013180566
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
 • - Ngày nộp: 16/08/2018 15:12:31
 • - Ngày tiếp nhận: 16/08/2018 15:12:31
 • - Ngày dự kiến trả: 26/09/2018 15:12:31
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000013180566 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong
90
000013180560
 • - Về việc: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • HỒ MINH QUANG
 • - Ngày nộp: 15/08/2018 07:57:13
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2018 07:57:13
 • - Ngày dự kiến trả: 25/09/2018 07:57:13
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 16:03:19
  Hồ sơ 000013180560 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Mỹ Phong