Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 19788 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
0023157160178
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • TRẦN VĂN HƯƠNG (310414437)
 • - Ngày nộp: 18/10/2016 08:39:00
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2016 08:39:00
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023157160178 đã trả kết quả tại UBND Xã Nhị Bình - Huyện Châu Thành
47
0023157160177
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • LÊ VĂN THÀNH (310537624)
 • - Ngày nộp: 18/10/2016 08:34:48
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2016 08:34:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023157160177 đã trả kết quả tại UBND Xã Nhị Bình - Huyện Châu Thành
48
0023157160176
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • HUỲNH VĂN LỘC (310865205)
 • - Ngày nộp: 18/10/2016 08:28:48
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2016 08:28:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023157160176 đã trả kết quả tại UBND Xã Nhị Bình - Huyện Châu Thành
49
0023157160175
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ NĂM (310414427)
 • - Ngày nộp: 18/10/2016 08:23:23
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2016 08:23:23
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023157160175 đã trả kết quả tại UBND Xã Nhị Bình - Huyện Châu Thành
50
0023152160082
 • - Về việc: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng là Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư hoặc Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • BÙI THỊ LIẾNG (312066354)
 • - Ngày nộp: 18/10/2016 08:02:11
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2016 08:02:11
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023152160082 đã trả kết quả tại UBND Xã Đông Hòa - Huyện Châu Thành
51
0023160160084
 • - Về việc: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • LÊ VĂN HÀ (310391116)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 11:27:57
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 11:27:57
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023160160084 đã trả kết quả tại UBND Xã Hữu Đạo - Huyện Châu Thành
52
0023148162049
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • TRẦN THỊ PHỐI (310427527)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 11:08:21
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 11:08:21
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148162049 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
53
0023148162048
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • PHẠM CHÍ CƯỜNG (310764584)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 10:56:27
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 10:56:27
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148162048 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
54
0023148162046
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • DƯƠNG VĂN LÊ (310426974)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 10:26:04
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 10:26:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148162046 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
55
0023148162045
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • TÔ NGỌC TUẤN (311539021)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 10:12:35
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 10:12:35
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148162045 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
56
0023148162043
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • VÕ THỊ TRONG (310633053)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 09:58:12
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 09:58:12
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023148162043 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Châu Thành
57
0023161160120
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • HUỲNH VĂN ĐÔNG (311953286)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 09:21:37
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 09:21:37
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023161160120 đã trả kết quả tại UBND Xã Phú Phong - Huyện Châu Thành
58
0023155160141
 • - Về việc: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
 • NGUYỄN THỊ HOÀNG (310390288)
 • - Ngày nộp: 17/10/2016 08:20:47
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2016 08:20:47
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 0023155160141 đã trả kết quả tại UBND Xã Long Định - Huyện Châu Thành
59
000029160547
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • LÊ HIẾU NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/10/2016 11:48:04
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2016 11:48:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 000029160547 đã bị hủy
60
000029160546
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • LÊ HIẾU NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/10/2016 11:46:14
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2016 11:46:14
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2016 13:30:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2016 11:30:00
  Hồ sơ 000029160546 đã bị hủy