Mức độ 4  Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: HDDN04
Lượt xem: 1272
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Lĩnh vực Thành lập & hoạt động doanh nghiệp
Cách thức thực hiện Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định thời gian giải quyết
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
Phí hoặc lệ phí


Miễn thu lệ phí


Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND).

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (Phụ lục III-5 - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

File mẫu:

  • Thông báo về việc chấm dứt kinh doanh Tải về

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi