Mức độ 4  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: BKH-TGG-272042
Lượt xem: 1791
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Cách thức thực hiện Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết


Không có


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh


Lệ phí
Phí
Căn cứ pháp lýNghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

Thông tư 250/2016/TT-BTC

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Luật 68/2014/QH13Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

 

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (Phụ lục III-5 - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

File mẫu:

  • Thông báo về việc chấm dứt kinh doanh Tải về

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.