Mức độ 4  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: BTT-TGG-284348
Lượt xem: 2287
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy phép xuất bản bản tin


Phí hoặc lệ phí


Không có


Căn cứ pháp lý

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT Luật 103/2016/QH13

Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 07)
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam).
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin.
- Mẫu trình bày tên gọi của bản tin.
Đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài, phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được công chứng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)

File mẫu:

  • Đơn xin cấp giấy phép xuất bản theo mẫu quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin Tải về

1. Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;
2. Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
3. Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;
4. Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin