Mức độ 3  Thay đổi định mức sử dụng điện

Ký hiệu thủ tục: DL06
Lượt xem: 313
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Không
Lĩnh vực Điện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết Không
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Không

Không

Không

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi