Mức độ 3  Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

Ký hiệu thủ tục: DL04
Lượt xem: 905
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Không
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Điện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý Không

Không

Không

File mẫu:

Không