Mức độ 3  Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

Ký hiệu thủ tục: DL01
Lượt xem: 1193
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Điện lực Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Điện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Không

Không

Không

File mẫu:

Không