Mức độ 2  Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: GDDT12
Lượt xem: 1394
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh và các đơn vị có liên quan
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Luật Thanh tra năm 2004.
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở.

Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh căn cứ mức độ vi phạm ra Quyết định đình chỉ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra
- Biên bản kiểm tra.
- Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục

File mẫu:

Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a) Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;
b) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT;
c) Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;
d) Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;
đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ; e) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;
f) Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi