Mức độ 3  Đăng ký đo đạc trực tuyến

Ký hiệu thủ tục: DKDD
Lượt xem: 1422
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện chi nhánh
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết - chưa quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - chưa quy định

bước 1

-chưa quy định

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi