Mức độ 3  Đăng ký trích lục tổ chức

Ký hiệu thủ tục: TLTC
Lượt xem: 1678
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - chi nhánh
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - chưa quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - chưa quy định

-bước 1:

-chưa quy định

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi