Mức độ 3  Đăng ký trích lục cá nhân

Ký hiệu thủ tục: TLCN
Lượt xem: 2449
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện -chi nhánh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết -không quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý -không quy định

Bước 1:

-chưa quy định

File mẫu:

Không