Mức độ 3  Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Ký hiệu thủ tục: XD12
Lượt xem: 1564
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình.
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với nhà ở riêng lẻ.
Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép xây dựng có thời hạn.
Phí hoặc lệ phí


100.000 đồng/1 giấy phép đối với công trình. 50.000 đồng/1 giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ.


Căn cứ pháp lý - Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;
- Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Chủ đầu t­ư, hộ gia đình, cá nhân nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và giải thích rõ lý do) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thời hạn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả như sau:

- Người nhận kết quả đem theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để ký nhận, đóng lệ phí và nhận kết quả.

- Trường hợp nếu mất Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì phải có cam kết của người nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ được công bố kèm theo Quyết định này. Cụ thể:
- Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến;
- Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị;
- Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng;
- Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng;
- Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình/nhà ở;
- Cấp giấy phép di dời công trình;
- Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến có thời hạn Tải về
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng có thời hạn Tải về
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị có thời hạn Tải về
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình/nhà ở Tải về
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình có thời hạn Tải về
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có thời hạn Tải về
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng có thời hạn Tải về

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:
- Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:
+ Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Phù hợp với quy mô công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;
+ Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.
- Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện chung quy định nêu trên và đáp ứng điều kiện quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng.
- Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện chung quy định nêu trên và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Luật Xây dựng.
- Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.
- Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.