Mức độ 4  Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ký hiệu thủ tục: DIEU15
Lượt xem: 2354
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.
c) Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện - Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Phí hoặc lệ phí - Phí thẩm định: tùy theo diện tích, mục đích sử dụng đất thuê hoặc giao đất (150.000đồng/hồ sơ hoặc từ 500.000 đồng/hồ sơ đến 5.000.000 đồng/hồ sơ).
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/1 giấy.
Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
- Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong giấy chứng nhận.
- Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.     

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê Lợi, Phường 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang) theo bước sau:

- Người nhận kết quả nộp Phiếu tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang.

+ Trường hợp nếu mất Phiếu tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận thì phải có giấy cam kết của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nếu muốn xin rút lại hồ sơ thì phải có văn bản đề nghị và nêu rõ lý do.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho người nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

File mẫu:

  • Đơn xin giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất (MS01-TT30/2014-BTNMT) Tải về

Không