Tìm thấy 51 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế
Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
Mức độ 4
Cấp giấy phép xây dựng công trình có thời hạn
Mức độ 4
Gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép xây dựng đối với các trường hợp bị rách, nát, hoặc bị mất
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình
Mức độ 3
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Loading...