Tìm thấy 175 thủ tục

Mức độ 3
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 3
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 3
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Mức độ 3
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Mức độ 3
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư
Mức độ 3
Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
Mức độ 3
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Loading...