Tìm thấy 88 thủ tục

Mức độ 3
Thu hút về cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện công tác đối với người có trình độ sau đại học được đào tạo ở trong nước hoặc người có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo ở nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 2
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Mức độ 2
Thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Xét tuyển viên chức
Mức độ 2
Thi tuyển viên chức
Mức độ 2
Xét tuyển đặc cách viên chức
Mức độ 2
Đăng ký thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
Mức độ 2
Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng
Mức độ 2
Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Mức độ 2
Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 2
Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 2
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 2
Thẩm định, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Loading...