Tìm thấy 121 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Mức độ 3
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón
Mức độ 3
Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 3
Công bố hợp quy hợp quy thuốc bảo vệ thực vật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mức độ 4
Xác nhận kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
Loading...