Tìm thấy 148 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 4
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
Mức độ 4
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
Mức độ 4
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
Mức độ 2
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 2
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 2
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 2
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)
Mức độ 2
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
Loading...