Tìm thấy 63 thủ tục

Mức độ 4
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 4
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 4
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Mức độ 4
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Mức độ 4
Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Mức độ 4
Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Mức độ 4
Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 3
Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Loading...