Tìm thấy 77 thủ tục

Mức độ 4
Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Mức độ 4
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
Mức độ 4
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
26. Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triền giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triền giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
Mức độ 4
47. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Loading...