Tìm thấy 54 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Mức độ 3
Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Mức độ 2
Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông
Mức độ 2
Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về
Mức độ 2
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sớ giáo dục phổ thông - Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2
Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
Mức độ 2
Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010):
Mức độ 2
Cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng
Mức độ 2
Thành lập trường Trung học phổ thông
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường Trung học phổ thông
Mức độ 2
Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông
Mức độ 2
Giải thể trường Trung học phổ thông
Loading...