Tìm thấy 378 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (cãp xã)
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp xã)
Mức độ 3
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (cấp xã)
Mức độ 3
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ 3
Bầu hòa giải viên
Mức độ 3
Bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 3
Thôi làm hòa giải viên
Mức độ 3
Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Loading...