Tìm thấy 412 thủ tục

Mức độ 3
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 3
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 3
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)
Mức độ 2
Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp lại Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 2
Cấp đổi Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Loading...