Tìm thấy 356 thủ tục

Mức độ 4
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
Mức độ 3
Bố trí ổn định dân cư trong huyện
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 3
Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)
Mức độ 3
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
Mức độ 3
Phục hồi danh dự (cấp huyện)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (cấp xã)
Mức độ 3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
Loading...