Tìm thấy 356 thủ tục

Mức độ 4
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 4
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (thủ tục cấp huyện)
Mức độ 4
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 2
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
Mức độ 2
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (cấp xã)
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (cấp xã)
Mức độ 2
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Mức độ 2
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Loading...