Tìm thấy 54 thủ tục

Mức độ 2
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Lưu trú và thông báo lưu trú
Mức độ 2
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Loading...