Tìm thấy 39 thủ tục

Mức độ 3
Chấp thuận chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Đăng ký đầu tư đối với dự án không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Mức độ 3
Đăng ký nội quy lao động
Mức độ 3
Ghi nhận nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D
Mức độ 3
Cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu
Mức độ 3
Cấp Giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá đói với trường hợp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Loading...