Tìm thấy 2494 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm
Mức độ 2
Xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện
Mức độ 2
Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
Thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu/ bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần
Mức độ 2
Chấp thuận đăng ký chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Hợp tác xã
Mức độ 2
Xác nhận đăng ký mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của ngân hàng hợp tác xã
Mức độ 2
Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện theo nghị quyết của đại hội thành viên
Mức độ 2
Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị phá sản
Mức độ 2
Thu hồi giấy phép trong trường hợp sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân
Mức độ 2
Thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân
Loading...