Tìm thấy 3167 thủ tục

Mức độ 2
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện
Mức độ 2
Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm
Mức độ 2
Xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện
Mức độ 2
Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại
Mức độ 2
Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
Thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần
Mức độ 2
Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu/ bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần
Mức độ 2
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TCVM CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 1 TỈNH, TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI QĐ 20/2017/QĐ-TTg CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH(7.1, 7.2: ISO 9001)
Mức độ 2
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TCVM CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐĂNG KÝ MỚI(7.1, 7.2: ISO 9001)
Mức độ 2
QUY TRÌNH THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TCVM CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 01 TỈNH, TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG(7.1, 7.2: ISO 9001)
Loading...