Tìm thấy 3167 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Mức độ 4
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Mức độ 4
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 4
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Mức độ 4
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Mức độ 4
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký kinh doanh khi tách hợp tác xã
Loading...