Tìm thấy 3427 thủ tục

Mức độ 3
Cấp lại Sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 4
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 3
đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, khai tử, thay đổi hộ tịch)
Loading...