Tìm thấy 3085 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 4
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Mức độ 4
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Mức độ 4
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký kinh doanh khi tách hợp tác xã
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Loading...