Tìm thấy 2671 thủ tục

Mức độ 3
Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở
Mức độ 3
Giải thể hoạt động trường Trung học cơ sở
Mức độ 3
Tuyển dụng viên chức ngạch Mầm non
Mức độ 3
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học
Mức độ 3
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên THCS
Mức độ 3
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 3
Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 3
Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 3
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Mầm non
Mức độ 2
Cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm chương trình trung học cơ sở ngoài nhà trường
Mức độ 2
Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở
Mức độ 2
Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Tiểu học
Mức độ 2
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Loading...