Tìm thấy 2683 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 3
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Mức độ 3
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Mức độ 3
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Mức độ 2
Thành lập tổ hợp tác
Mức độ 2
Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác
Mức độ 2
Chấm dứt tổ hợp tác
Mức độ 3
Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản
Mức độ 3
Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá của ngư dân
Loading...