Tìm thấy 2671 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Mức độ 3
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo
Mức độ 3
Đăng ký người vào tu
Mức độ 2
Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 4
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 4
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Mức độ 4
Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Mức độ 3
Đăng ký hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Mức độ 3
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Loading...