Tìm thấy 6034 thủ tục

Mức độ 3
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ 3
Bầu hòa giải viên
Mức độ 3
Bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 3
Thôi làm hòa giải viên
Mức độ 3
Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Mức độ 4
Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 4
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
Mức độ 4
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 4
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Mức độ 4
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 4
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 4
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 4
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Loading...