Tìm thấy 54 thủ tục

Mức độ 2
Quy chế tổ chức và họat động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Mức độ 2
Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Trung học phổ thông
Mức độ 2
Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (hệ giáo dục phổ thông và hệ Giáo dục thường xuyên)
Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên):
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp
Mức độ 2
Cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông (ngoài tỉnh)
Mức độ 3
Xin học lại tại các lớp đầu cấp trung học phổ thông
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học phổ thông
Mức độ 2
Xin học lại đối với học sinh trung học phổ thông tại trường khác (ngoài tỉnh).
Loading...