Tìm thấy 401 thủ tục

Mức độ 4
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 4
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Mức độ 4
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Mức độ 4
Quỹ tự giải thể
Mức độ 4
Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Mức độ 4
Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Mức độ 3
Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện)
Mức độ 3
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)
Mức độ 4
Công nhận gia đình văn hóa
Loading...