Tìm thấy 420 thủ tục

Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
Mức độ 3
Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"
Mức độ 3
Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn Đạt chuẩn Văn minh đô thị"
Mức độ 3
Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ 3
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Mức độ 4
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
Mức độ 4
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
Mức độ 4
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 4
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 4
Công nhận ban vận động thành lập hội
Mức độ 4
Thành lập hội
Mức độ 4
Phê duyệt điều lệ hội
Mức độ 4
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Loading...