Tìm thấy 407 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 4
Công nhận ban vận động thành lập hội
Mức độ 4
Thành lập hội
Mức độ 4
Phê duyệt điều lệ hội
Mức độ 4
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Mức độ 4
Hội tự giải thể
Mức độ 4
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Mức độ 4
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 4
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 4
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 4
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Loading...