Tìm thấy 401 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)
Mức độ 4
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
Mức độ 4
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
Mức độ 4
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 4
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
Mức độ 4
Công nhận ban vận động thành lập hội
Mức độ 4
Thành lập hội
Mức độ 4
Phê duyệt điều lệ hội
Mức độ 4
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Mức độ 4
Hội tự giải thể
Mức độ 4
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Mức độ 4
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Loading...