Tìm thấy 376 thủ tục

Mức độ 3
Cấp bản sao trích lục hộ tịch.
Mức độ 3
Đăng ký việc giám hộ
Mức độ 3
Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ trong nước
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Đăng ký lại khai sinh trong nước
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Loading...