Tìm thấy 367 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký lại khai sinh trong nước
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (bao gồm khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử)
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài
Mức độ 2
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Loading...