Tìm thấy 401 thủ tục

Mức độ 4
Đăng ký kinh doanh khi tách hợp tác xã
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Mức độ 4
Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Cấp phép khai thác nghêu giống tự nhiên, nghêu thương phẩm
Mức độ 3
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 3
Công bố mở cảng cá loại 3
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Mức độ 4
Xác nhận Đơn xin việc
Mức độ 4
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 4
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy
Loading...