Tìm thấy 417 thủ tục

Mức độ 4
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 4
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 4
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 4
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 4
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 3
Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
Mức độ 3
Danh hiệu Gia đình văn hóa
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất
Mức độ 2
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa
Mức độ 4
Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Chấp thuận hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Mức độ 4
Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 4
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
Thông báo Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
Mức độ 4
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Loading...