Tìm thấy 407 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Mức độ 4
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện
Mức độ 4
Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)
Mức độ 4
Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Mức độ 4
Đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
Mức độ 4
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Mức độ 4
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Mức độ 4
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Loading...