Tìm thấy 378 thủ tục

Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Mức độ 3
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
Mức độ 3
Giải thể tự nguyện hợp tác xã
Mức độ 3
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Mức độ 3
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Mức độ 3
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Mức độ 4
Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Cấp phép khai thác nghêu giống tự nhiên, nghêu thương phẩm
Mức độ 3
Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
Mức độ 3
Công bố mở cảng cá loại 3
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
Loading...