Tìm thấy 376 thủ tục

Mức độ 3
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Mức độ 3
Hội tự giải thể
Mức độ 3
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
Mức độ 3
Danh hiệu Gia đình văn hóa
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mức độ 2
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
Mức độ 2
Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
Mức độ 2
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 2
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 3
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Loading...