Tìm thấy 341 thủ tục

Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Mức độ 2
Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 2
Xác nhận Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá
Mức độ 2
Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Mức độ 2
Xác nhận Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá
Mức độ 2
Xác nhận tờ khai đăng ký tàu cá
Mức độ 2
Xác nhận Đơn xin việc
Mức độ 2
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 2
Quyết định thành lập Tổ Y tế ấp
Loading...