Tìm thấy 367 thủ tục

Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 2
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 2
Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
Mức độ 2
Danh hiệu Gia đình văn hóa
Mức độ 3
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 3
Thông báo Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố
Mức độ 3
Đăng ký Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố
Mức độ 3
Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố
Mức độ 3
Chấp thuận hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Mức độ 3
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 3
Chấp thuận cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố
Mức độ 2
Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Mức độ 2
Thông báo Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
Mức độ 2
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Loading...