Tìm thấy 379 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Mức độ 3
Đăng ký kết hôn trong nước
Mức độ 3
Đăng ký lại việc kết hôn trong nước
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh trong nước
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
Mức độ 3
Đăng ký việc giám hộ
Loading...