Tìm thấy 353 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mức độ 3
Đăng ký kết hôn trong nước
Mức độ 3
Đăng ký lại việc kết hôn trong nước
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh trong nước
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
Đăng ký việc giám hộ
Mức độ 3
Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ trong nước
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú theo nơi đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
Đăng ký lại khai sinh trong nước
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Loading...