Tìm thấy 117 thủ tục

Mức độ 4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
Mức độ 4
Công nhận điểm du lịch-BVH-TGG-279001
Mức độ 4
TThu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành-BVH-TGG-279005
Mức độ 4
Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể-BVH-TGG-279008
Mức độ 4
Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản-BVH-TGG-279009
Mức độ 4
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài-BVH-TGG-279018
Loading...