Tìm thấy 100 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 3
Cấp Giấy phép khai quật khẩn cấp
Mức độ 3
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Mức độ 3
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 4
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Mức độ 4
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 4
Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)
Loading...