Tìm thấy 106 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
Mức độ 3
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Mức độ 3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
Mức độ 3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép tài nguyên nước (giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước) do bị mất; rách nát; hư hỏng; tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý vận hành công trình
Mức độ 3
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ ngày đêm
Mức độ 3
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
Loading...